Από το 1883-1890 παρατηρούμε ότι σε σύνολο μαθητών κατ' έτος το 1883-84 ο αριθμός των μαθητών είναι 90, το 1884-85 είναι 97, το 1885-86 είναι 77, το 1886-87  52, το 1887-88 είναι 47, το 1888-89 είναι 36 και το 1889-90 ο αριθμός των μαθητών είναι 39.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται κυρίως από Πισκοκέφαλο, Ζήρο και Τουρλωτή. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός των μαθητών την χρονιά 1885-86 μειώνεται δραστικά κατά 20 μαθητές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της Κρητικής Επανάστασης. Επίσης, οι επόμενες τέσσερις χρονιές επηρεάστηκαν και αυτές από την Κρητική Επανάσταση που έφερε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών κατά μεγάλο αριθμό.

Επιπρόσθετα, τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα γονέων ήταν κυρίως γεωργός και έμπορος. Τέλος, παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (8-12%) των παιδιών είναι ορφανά.

Γιάννης Δασκαλάκης

Μιχάλης Χρυσουλάκης

Μίλτος Καραγιαννάκης

Άννα Μαρία Ασδρέ

Ιουλία Μαστοράκη