Το σύνολο μαθητών το έτος 1896-1897 είναι 36, το 1898-1899 είναι 28, το 1901-1902 είναι 99, το 1902-1903 είναι 152 και το 1903-1904 ο αριθμός των μαθητών είναι 131.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται κυρίως από Σητεία, Πισκοκέφαλο και Χανδρά. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός των μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία αυξήθηκε  κατά μεγάλο ποσοστό (από 36 μαθητές σε 131), λόγω της ομαλής πολιτικής κατάστασης  που επικρατούσε στην Κρήτη.

Επιπρόσθετα, τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα γονέων των μαθητών ήταν κυρίως γεωργός και έμπορος. Τέλος, παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό(5-18%) των παιδιών είναι ορφανά, πιθανόν λόγω έλλειψης υποδομών υγείας.

Γιάννης Δασκαλάκης

Μιχάλης Χρυσουλάκης

Μίλτος Καραγιαννάκης

Άννα-Μαρία Ασδρέ

Ιουλία Μαστοράκη