Κατά  το  πρώτο  τετράμηνο  του  σχολικού  έτους  2011-2012  μελετήσαμε  τα  έτη  1901-1902  και 1905-1906. Σε  αύτη  μας  τη  μελέτη  βοήθησε  το  υλικό  που  πήραμε  από  την  βιβλιοθήκη  του  σχολείου μας, στην οποία  φυλάσσονται   τα  έγγραφα  των  παλαιότερων  χρόνων, που  αναφέρομαι  σε  κάθε  σχολικό  έτος. Συγκεκριμένα  στη  μελέτη  μας  βοήθησαν  το  Βαθμολόγιο-Μαθητολόγιο, όπως  ονομαζόταν  τότε  «Γενικός   Έλεγχος», το  βιβλίο  πρακτικών  ή  αλλιώς  βιβλίο  πράξεων  και  το  Πιστοποιητικό  Σπουδών.

Το  1901-1902  σύμφωνα  με  το  «Γενικό  Έλεγχο»  υπήρχαν  96  μαθητές. Το  σχολείο  εκείνο  το  έτος  ήταν  τριτάξιο, δηλαδή  αποτελούταν  από  την  Α?, Β?  και  Γ?  τάξη. Από  το  «Γενικό  Έλεγχος»  έχουμε  πληροφορίες  μόνο  για  την  Α?  και  Β?  τάξη  διότι  αναφέρεται  πως   στην  Γ?  τάξη  εκείνη  τη  χρόνια  δεν  φοίτησε  κανένας  μαθητής.

Στο  σχολείο  φοιτούσαν  94  αγόρια  και  2  κορίτσια. Εκείνα  τα  χρόνια  παρατηρείται  πως  τα  κορίτσια  ήταν  σπάνιες  παρουσίες  σε  ένα  σχολείο, καθώς  ασχολούταν  με  τα  οικοκυρικά. Ακόμα  όσοι  μαθητές  φοιτούσαν  στο  σχολείο, δεν  είχαν  ένα  συγκεκριμένο όριο  ηλικίας. Αυτό  φαίνεται  καθώς  οι  μαθητές  της  Α?  τάξης  είχαν  τις  ηλικίες  από  10  έως  19  ετών  και  της  Β?  από  13  έως  19.

Στο  «Γενικό  Έλεγχο»  αναφέρεται  το  επάγγελμα  του  πατρός  κάθε  μαθητή. Τα  επαγγέλματα  των  πατέρων  των  μαθητών  της:

Α?  ΤΑΞΗΣ:

Β?   ΤΑΞΗΣ:

Γεωργός:  40%

Γεωργοί:56,09%

Έμπορος:  10,9%

Ιερέας:  7,3%

Υπάλληλος:  9,09%

Έμπορος:  4,8%

Κτηματίας:  7,2%

Καφετζής:  4,8%

Ορφανός:  7,2%

Κτηματίας:  4,8%

Ιερέας:  5,4%

Κτίστης:  4,8%

Δήμαρχος:  3,6%

Ορφανός:  4,8%

Καφετζής:  3,6%

Βαφέας:2,4%

Αρτοποιός:  1,8%

(2)Μυλωθρός:  2,4%

Βαφέας:  1,8%

Ξυλουργός:2,4%

Γλύπτης:  1,8%

Σιδηρουργός:  2,4%

Εμποροκτηματίας:  1,8%

Υποδηματοποιός:  2,4%

Κτίστης:  1,8%

 

(1)Ποιμήν:  1,8%

Ράπτης:  1,8%

 

(1)ποιμήν: ποιμένας, βοσκός .

(2)Μυλωθρός: ιδιοκτήτης  μύλου  με  δούλους  στο  μύλο  του.

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  ότι  τα  τρία  επικρατέστερα  επαγγέλματα  το  έτος  1901-1902  ήταν  αυτό  του  Γεωργού, του  έμπορου  και  του  υπάλληλου.

Οι  μαθητές  όπως  αναφέρεται  στο  «Γενικό  Έλεγχο»  κατάγονταν  από  κάποια  χωριά-πόλεις  και  πολλά  από  αυτά  μετακινούταν  καθημερινά  ώστε  να παρακολουθήσουν  το  μάθημα  στο  σχολείο  τους. Ακόμα  στο  «Γενικό  Έλεγχο»  γράφεται  η  διαγωγή  κάθε  μαθητή, οι  απουσίες  του, οι  αποβολές  οι  οποίες  όπως  αναφέρεται  είχαν  ξεπεράσει  τις  δύο  ημέρες  και  είχαν  φτάσει  της  δεκαπέντε  ημέρες  για  κάποιο  πολύ  σοβαρό  ατόπημα. Επίσης  γράφεται  το  θρήσκευμα  του  κάθε  μαθητή  και  παρατηρείται  πως  όλοι  ήταν  Χριστιανοί.

Τα   βιβλία  που  μας  βοήθησαν  στη  μελέτη  του  έτους  1905-1906  ήταν  το  Πιστοποιητικό  Σπουδών  και  το  Μαθητολόγιο-Βαθμολόγιο  («Γενικός  Έλεγχος»). Σε  αυτό  το  έτος  το  σχολείο  έχει  παραμένει  τριτάξιο  και  ο  αριθμός  των  μαθητών  ήταν  αυξημένος  σε  σχέση  με το  έτος  1901-1902.

Στο  σχολείο  το  1905-1906  φοιτούσαν  114  μαθητές, οι  οποίοι  μαθητές  ήταν  αγόρια. Στην  Α?  τάξη  φοιτούσαν  50  μαθητές, στη  Β?  40  και  στη  Γ?  24. Παρατηρούμε  ότι  ο  αριθμός  των  μαθητών  στη  κάθε  τάξη  μειώνονται  ραγδαία  καθώς  αρκετοί  μαθητές  δεν  έχουν  την  οικονομική  δυνατότητα, δεν  κατόρθωσαν  να  περάσουν  τις  εξετάσεις  ή  ακόμα  και  λόγο  των  απουσιών  τους  κατάφερναν  να  αποφοιτήσουν.

Ακόμα  όπως  και  στο  1901-1902  συνεχίζει  να  μην  υπάρχει  συγκεκριμένο  όριο  ηλικίας  σε  κάθε  τάξη. Στην  Α?  τάξη  φοιτούσαν  από  11  έως  18, στη  Β?  από  12  έως  19  και  Γ?  από  13  έως  21  ετών.

Τα  επαγγέλματα  των  παρέτων  του  κάθε  μαθητή  όπως  αναφέρονται  στο  Πιστοποιητικό  Σπουδών  είναι:

ΣΤΗΝ  Α?                                        ΣΤΗ  Β?                                             ΣΤΗ Γ?

Γεωργός:  54%

Γεωργός:  67,5%

Γεωργός:  54,1%

Ορφανός:14%

Ορφανός:  7,5%

Κτηματίας:  12,5%

Έμπορος:  12%

Βαφέας:  5%

Βαφέας:  8,3%

Ιερέας:  4%

Ιερέας:  5%

Αγγειοπλάστης:  4,1%

Υπάλληλος:  4%

Άγνωστος:  2,5%

Δικηγόρος:  4,1%

*Βαφέας:  2%

Έμπορος:  2,5%

Έμπορος:  4,1%

Κτηματίας:  2%

Ράπτης:  2,5%

Ορφανός:  4,1%

Κτίστης:  2%

Στυλοτόμος:  2,5%

Υπάλληλος:  4,1%

Ράπτης:  2%

Υπάλληλος:  2,5%

Υποδηματοποιός:4,1%

Τέκτων:  2%

Υποδηματοποιός:  2,5%

 

Τηλεγράφος:  2%

 

 

 

 

 

*Βαφέας: Ελαιοχρωματιστής

Από  το  παραπάνω  πίνακα  συμπεραίνουμε  ότι  το  επάγγελμα  του  Γεωργού  κατέχει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  όπως  και  στο  έτος  1901-1902.

Οι  μαθητές  όπως  αναφέρεται  στο  «Γενικό  Έλεγχο»  και  το  Πιστοποιητικό  Σπουδών  κατάγονται  από  πολλά  χωρία  και  πόλεις  που  πολύ  πιθανό είναι  να  μετακινούνται  στο  σχολείο  καθημερινά. Ομοίως  όπως  και  στο  έτος  1901-1902  συμπεριλαμβάνεται  η  διαγωγή  του  κάθε  μαθητή, οι  απουσίες  του,  οι  αποβολές  και  το  θρήσκευμα  το  οποίο  είναι  Χριστιανικό, ανήκει  το  100%  των  μαθητών  όπως  και το  1901-1902.